Spolupráca s mladými ľuďmi

Hlavnou cieľovou skupinou Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sú mladí ľudia. Táto orientácia je logickým vyústením charakteru a generačnej príbuznosti divadelnej tvorby dlhodobo prezentovanej na festivale, ale aj dôkazom ambícií vedenia festivalu pestovať vzťah mladých ľudí ku kultúre a umeniu. Už roky sa hľadiská festivalových predstavení, najmä tých najnáročnejších inscenácií, napĺňajú vo významnej miere mladými ľuďmi, pretože sú to hlavne oni, ktorých festivalová ponuka oslovuje. Asociácia sa rozhodla ich záujem o umenie prehlbovať a ponúka im možnosť praktickej účasti na samotnej príprave a realizácii festivalu, ale aj príležitosť prostredníctvom dlhodobejšieho neformálneho vzdelávania nadobúdať poznatky o praktickom fungovaní kultúrnej organizácie, akou je Asociácia Divadelná Nitra.

Dobrovoľníctvo

Asociácia sa v rámci spolupráce s mladými ľuďmi snaží sústreďovať najmä na ich pozitívne motivovanie a inšpirovanie k dobrovoľníckej práci počas festivalu aj počas roka. S touto snahou súvisí propagácia myšlienky dobrovoľníctva ako hodnoty, prospešnej pre organizáciu či komunitu, v ktorej dobrovoľník pôsobí, na druhej strane dobrovoľnícka práca obohacuje a rozvíja sociálne, etické a kultúrne hodnoty človeka, ktorý z vlastnej vôle dobrovoľnícku prácu vykonáva. Počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra pracuje každoročne v rôznych oblastiach približne 100 – 120 dobrovoľníkov, možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít Asociácie Divadelná Nitra však jestvuje aj v priebehu roka. Cieľom Asociácie je systematicky rozvíjať zručnosti mladých ľudí a podporovať v nich myšlienku dobrovoľníctva.

Chceš poznať bývalých dobrovoľníkov? Klikni SEM

Prax

Po dohode so spolupracujúcimi katedrami Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre majú ich študenti možnosť absolvovať v Asociácii Divadelná Nitra aj odbornú prax v rámci svojho štúdia. Ide o katedry: estetiky, kulturológie, manažmentu kultúry a turizmu, masmediálnej komunikácie a reklamy, žurnalistiky a Oddelenie translatológie. Študenti môžu prax absolvovať počas festivalu aj v priebehu roka. Majú k dispozícii tak pravidelné konzultácie s pracovníkmi Asociácie, ako aj interné materiály Asociácie.

Snahou je rozšíriť teoretické vedomosti študentov získané v škole o praktické poznatky z fungovania kultúrnej organizácie. Získavajú informácie z oblasti kultúry, divadelného  umenia a kultúrnej politiky v domácom aj medzinárodnom kontexte, zoznamujú sa s metódami práce v oblasti manažmentu, marketingu, public relations, propagácie, programovania, divadelnej estetiky, divadelnej kritiky, kultúrnej politiky, prekladov a tlmočenia.

Festival podporili