Empatia vracia do spoločnosti elementárnu etiku

Keď sme sa minulý rok celým festivalom pýtali Načo umenie? s úmyslom vyvolať verejnú diskusiu o úlohe a postavení umenia v živote súčasného človeka i spoločnosti, uvažovali sme o mnohých danostiach umenia  aj o jeho schopnosti vzbudiť účasť na osude  iných. A tak sa tohtoročná téma vyjadrená slovným spojením Empatia – zdieľať a dávať stala zákonitým pokračovaním úvah o zmysle umenia. Napokon, silné spoločensko-politické témy sú ukotvené v ďalekej minulosti Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, no konceptuálny charakter posledných ročníkov ich vynáša väčšmi na oči médií i návštevníkov.
 
Pred rokom sme ani netušili, že sa „naša“ téma stane takou aktuálnou a stále horúcejšou – a to nielen v reálnych udalostiach odohrávajúcich sa na teritóriu Európy, ale aj v mediálnom priestore, intelektuálnom diskurze, v politickej agende a v povedomí najširšej verejnosti – v jej postojoch, vášňach a činoch. Hoci – umelci a intelektuáli predsa odjakživa majú schopnosť (a mali by mať aj povinnosť) anticipovať pohyby v spoločnosti, predvídať dôležité zmeny v správaní sa jednotlivcov i skupín, vnímať životný pocit súčasníka, prebúdzať verejnú mienku.

Dá sa dokonca povedať, že v súčasnej vysoko sekularizovanej neoliberálnej  spoločnosti, kde škola a rodina strácajú tradičné nástroje výchovy, je umenie jednou z mála oblastí, ktoré majú reálny potenciál vplývať na formovanie osobnosti človeka, na jeho etické zásady a emocionálnu hĺbku.

Tak teda Empatia. Ako schopnosť vcítiť sa do citov, osudu, myšlienok iného človeka, predstaviť si seba samého na jeho mieste a cez rizmu tohto zážitku dospieť k poznaniu a následne k porozumeniu tomu  druhému. Človeku, spoločenstvu, kultúre, viere, prírode. A tak spätne obohatiť seba samého. Napríklad, prostredníctvom umenia. Umelecký zážitok je predsa založený na empatii, ba čo viac – umenie rozvíja predstavivosť, ktorá je hnacou silou empatie.

Vyšším štádiom empatie je vôľa zdieľať – pocity, zážitky, názory, problémy či rovno osud toho druhého. Etický imperatív alebo jednoducho osobný vzťah potom vedie človeka k potrebe či povinnosti deliť sa o to, čo má – o zážitky, možnosti, príležitosti, skúsenosti, majetok. Empatia tak vracia do spoločnosti elementárnu etiku – človek schopný vcítiť sa a chápať je náchylný zdieľať a deliť sa. Stáva sa tolerantnejším, menej povrchným, zbavuje sa egoizmu a xenofóbie.
 
Výberom umeleckých diel na festival, ale aj koncepciou rôznych projektov, aktivít a podujatí chceme sprostredkovať pocit, že život okolo nás stráca svoj ľudský rozmer. Proti spoločensky preferovanému ndividualizmu a všeobecne akceptovanej predstave, že zmysel  života spočíva v dosahovaní osobného šťastia, chceme postaviť ideu solidarity, nadosobného záujmu, spoločenskej angažovanosti a odriekania. Všadeprítomný ideál mladosti, úspešnosti a bohatstva, podporený mediálnym obrazom harmonického a pohodlného sveta, ktorý je na dosah zásluhou rôznorodých civilizačných vymožeností a lákavých finančných zdrojov, potrebuje protiváhu v podobe intenzívnych zážitkov z osudu nešťastných ľudí, nepokojných spoločenstiev, chátrajúcich kultúrnych pamiatok, týraných zvierat a devastovanej prírody – zážitkov, ktoré rozvíjajú našu vnímavosť a prispievajú k nášmu scitliveniu. Prirodzené kĺzanie sa po povrchu chceme nahradiť prienikom do hĺbky – osudov, javov, názorov, postojov, činov. Ako hovorí autorka jednej z inscenácií prítomných na tohtoročnej Divadelnej Nitre: „... treba nechať zaznieť hlasy, ktoré hovoria o podstatnom a vytrhávajú nás z pohodlnosti.“ Divadelná Nitra 2015 teda bude angažovaná.

Prostredníctvom väčšiny diel, akcií a aktivít bude festival hovoriť o javoch a stavoch ako chudoba, postavenie menšín, extrémizmus, ojna, genocída, imigrácia, sociálna vylúčenosť, bezdomovectvo, stav životného prostredia či kultúrneho  dedičstva... O tých, ktorí potrebujú našu empatiu: slabých, bezbranných, utláčaných, ponížených, marginalizovaných a starých – ľuďoch, ale aj zvieratách, spoločenstvách, prírode, kultúre. Divadelná Nitra 2015 bude aktuálna. 
 
Bude hovoriť nielen o nich, ale dokonca aj s nimi – napríklad prostredníctvom rómskej hudobnej skupiny, koncertu bezdomovca, výstavy diel nevidiacich detí, hudobnej dielne pre nepočujúcich, divadelného predstavenia mentálne postihnutých alebo výpovedí tých, ktorí niečo cenné dávajú. I prostredníctvom tých, čo žijú v občianskej vojne, prežili genocídu, dotkla sa ich skúsenosť väzenských táborov alebo ich jednoducho prikvačila staroba. Divadelná Nitra 2015 bude autentická.
 
V každom z diel hlavného a vo väčšine projektov sprievodného programu rezonuje hneď niekoľko týchto tematických oblastí. To ich navzájom prepája, dáva im dramaturgický zmysel a znásobuje synergiu pôsobenia. Koncept selekcie do programu bol presne taký – à la thème. Mnohé diela samotné vznikali na základe konceptu svojich tvorcov, konceptuálny charakter napĺňajú svojím obsahom i formou. S tým priamo súvisí skutočnosť, že divadlo bude na festivale prezentované skôr v podobe scénických diel ako klasických inscenácií. Dokonca všetky diela v hlavnom programe, zahraničné i slovenské, sú autorským divadlom – spoločnou originálnou tvorbou s jasným zámerom zo strany tímu, čo umožňuje tvorcom účinnejšie vyjadriť tému i svoj postoj k nej a znásobuje silu výpovede. Divadelná Nitra 2015 bude teda autorská. Navyše – všetci ahraniční tvorcovia scénických diel sa budú prezentovať nielen na  Divadelnej Nitre, ale aj na Slovensku, úplne po prvý raz.

Divadelná Nitra prinesie rôznorodosť foriem – divadlo v podobe koncertu, prednášky, rozhlasového vysielania, čítania, rituálu imaginácie, intelektuálnej debaty, dokumentárneho tanca, interaktívnej hry. Ale aj inštaláciu z odpadu, sociologický prieskum vo verejnom priestore, predstavenie pre batoľatá, dokumentárny film o autistoch. Mnohé diela a projekty majú presah do žurnalistiky, sociológie, sociálnej práce, pedagogiky, politológie, ekológie i práva. Medzi režisérmi nájdeme absolventov filozofie, sociológie, sochárstva, reklamného dizajnu, žurnalistiky – často sa venujú experimentálnemu scénickému umeniu, investigatívnemu politickému divadlu založenému na dokumente, hudbe, filmu, video umeniu alebo web umeniu. Divadelná Nitra bude kontrastná, provokatívna a neprifarbená, podobne ako jej tohtoročný vizuál.
 
Umenie pracuje s predstavivosťou a emóciou. Na to, aby vyvolalo empatiu, má svoje účinné nástroje. My sa však chceme dostať k empatii aj zo strany faktov a argumentov. Preto budeme počas festivalu diskutovať, počúvať názory osobností, skúmať pravdu z viacerých strán. Ide o to, že empatia založená iba na emócii sa môže zvrhnúť vo svoj opak – odmietanie, xenofóbiu, zavrhnutie. Preto veríme na poznanie, na empatiu z rozumu. Budeme ju potrebovať, lebo: vojna je za humnami, imigranti na hraniciach, každý z nás sa môže stať bezdomovcom, na každom strome záleží a prapríčina mnohého zla tkvie v chudobe.
 
Darina Kárová

Festival podporili