3 OTÁZKY PRE… DÁŠU ČIRIPOVÚ

04.04.2017 11:04

Už tri roky vyberá zahraničné inscenácie pre Medzinárodný festival Divadelná Nitra, minulý rok bola aj kurátorkou slovenskej časti hlavného programu. Od roku 2017 je čerstvo koordinátorkou celoročného vzdelávacieho projektu Asociácie Divadelná Nitra Ako na divadlo, ktorého prvá tohtoročná aktivita štartuje dnes. A keď sa jej spýtame: „Ako teda na divadlo?“ odpovedá: „Inteligentne, vtipne, súčasne a najmä otvorene.“ „Divadlo pochádza od slova dívať sa, tak sa teda dívajme s otvorenými očami a nastraženými ušami,“ nabáda divadelná vedkyňa, kritička aj dramaturgička Dáša Čiripová. 

Aká je Vaša osobná motivácia koordinovať tento projekt?

Vidím v ňom jeden z možných krokov, ako si uvedomiť a prijať skutočnosť, že kultúra a umenie sú súčasťou každého vyspelého národa. Kultúra, a teda aj divadlo, je nevyhnutnou súčasťou národnej identity – rovnako ako napríklad jazyk alebo tradície, zvyky, nie jej poslednou a nezaujímavou časťou v reťazci spoločensky a existenciálne nevyhnutných realít. Od antiky sa hovorí o divadle ako o mieste, ktoré dokáže reflektovať skutočnosť, konfrontovať sa so spoločenskými problémami a vytvárať tak kultúrny diskurz. Prostredníctvom projektu Ako na divadlo máme možnosť prilákať do divadla mladých ľudí, pretože práve v nich je potenciál pre zmenu myslenia, a teda aj kultúry v tejto krajine. Ak budú dostatočne vzdelaní a otvorení, môžu priniesť do našej kultúry a umenia zmenu ich postavenia a percepcie. Samozrejme, pokusy jednotlivých slovenských tvorcov sa uskutočňujú každodenne, ale faktom ostáva, že kultúru širšia verejnosť vníma ako zbytočnú. Nachádzame sa v bode, keď si uvedomujeme, že divákovi by sme mali ukázať možnosť a cestu, aby v tomto smere nastala potrebná premena. To je pre mňa obrovská motivácia a zároveň konkrétny skutok, aby som v rámci svojich znalostí, schopností a možností k tejto zmene prispela. 

Projekt teda môže pomôcť pri „osvietení“ mladých ľudí, ich kultúrneho, ale i spoločenského povedomia. V čom ešte vidíte jeho prínos, posolstvo či cieľ?

Ako sa v súčasnosti ukazuje, divadlo je komplexný umelecký tvar, ktorý si vyžaduje vnímanie rôznorodých zložiek a umení. Divadlo 21. storočia prináša na javisko výtvarnú inštaláciu, mapping, živú kameru (live cinema) alebo DJ-ov, ambientných hudobníkov atď. Divadlo sa stáva interdisciplinárnym umením a aby divák uchopil takého dielo, mal by byť na to aspoň čiastočne pripravený. Preto aj náš projekt tvoria tri časti – Ako na divadlo v Nitre, prednášky o súčasnom divadle pre verejnosť a rezidenčný pobyt pre študentov umeleckých škôl na festivale DN 2017. Nejde teda len o jednorazové stretnutia. Radi by sme pracovali s vybranými školami, so žiakmi, študentmi aj pedagógmi kontinuálne, celoročne a stabilne.

Ako bude vyzerať prvé tohtoročné Ako na divadlo?

Dnes si 45 študentov pozrie najnovšiu inscenáciu Divadla Andreja Bagara v Nitre –Dobro – od súčasného slovenského dramatika Laca Keratu. Zaoberá sa aktuálnou Európou a postavením jedinca v nej. O hre aj inscenácii môžu naši účastníci debatovať pred predstavením s tvorcami – autorom Lacom Keratom, režisérom Svetozárom Sprušanským a dramaturgom Adamom Goldom a po  predstavení sa do diskusie zapoja aj herci. Súčasťou prvej časti projektu bude na druhý deň aj tvorivá dielňa zameraná na tvorbu divadelného textu a výtvarnú stánku inscenácie. Za DAB sa na organizácii podujatia podieľa Slavka Civáňová, doterajšia koordinátorka projektu.  

VIAC O PROJEKTE AKO NA DIVADLO

Dáša Čiripová

Absolvovala odbor divadelnej vedy a latinčiny na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pracovala v Divadelnom ústave, vo Filmovom ústave a v Goetheho inštitúte v Bratislave. Je spoluzakladateľkou časopisu kød – konkrétne o divadle, ktorý viedla ako šéfredaktorka v rokoch 2010 – 2014. Momentálne pedagogicky pôsobí na katedre divadelných štúdií VŠMU a zároveň je doktorandkou na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pravidelne publikuje v rôznych domácich aj zahraničných periodikách. Tri roky je členkou Umeleckej rady pre zahraničné divadlo pri Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra, v roku 2016 bola aj kurátorkou jeho slovenského programu. Ako dramaturgička spolupracuje s Debris company a so združením Gaffa.

Festival podporili