Kto REžíruje zahraničný program Divadelnej Nitry 2018?

02.07.2018 06:07

Divadelná Nitra si za svoju 26-ročnú históriu získala dobré renomé – nielen na domácej, ale aj na medzinárodnej scéne – tým, že sa stala miestom objavovania nových mien európskych tvorcov. 

Ako a kto však tieto talenty nachádza a zaraďuje do programu Divadelnej Nitry? Ambíciu dostať svoju inscenáciu do hlavného programu má mnoho tvorcov, ponuky prichádzajú takpovediac zo všetkých strán. Divadelná Nitra je však od svojho vzniku výberovou prehliadkou. V tíme má kurátorov a sú to práve oni – členovia Umeleckej rady, ktorí skladajú mozaiku zahraničných diel. Oni sú tí, ktorí ročne vidia desiatky inscenácií – naživo v európskych divadlách či pri monitoroch z videozáznamov – a majú rozhodujúce slovo, kto na festivalových javiskách vystúpi. Divadelná Nitra eviduje mnoho zahraničných súborov, ktoré práve na jej scénach vystúpili po prvý raz pred slovenským publikom. A neraz išlo o veľké a prestížne mená.

 

Na Slovensku však okrem odborníkov málokto pozná zahraničné divadlo. Keď Pohoda zverejní svoj program, všetci vedia, kto sú hviezdy. Ak do Nitry na festival prídu hviezdy, takmer nik nevie, že sú to hviezdy. Našou ambíciou je preto aj vzdelávať, prinášať nové informácie pre slovenského diváka. A niekedy aj hviezdy pomôcť vytvárať,“ hovorí riaditeľka festivalu.

 

Výberu inscenácií predchádza zbieranie tipov, niekoľko etáp rozhovorov so zahraničnými konzultantmi, návštevy festivalov alebo priamo divadiel, dlhodobé sledovanie európskych režisérov a ich tvorby. Štvorčlenná Umelecká rada potom pracuje s desiatkami tipov, ktoré na základe videozáznamov, recenzií a referencií selektuje. „Inscenácie navrhnuté do užšieho výberu sa snažíme vidieť naživo a až na základe toho je inscenácia zaradená do programu alebo vyradená z výberu,” vysvetľuje členka Umeleckej rady Dáša Čiripová.

 

„Sústredím sa na rôzne, často až protichodné kritériá. Pýtam sa sama seba: zaujalo by toto slovenských divákov? Divákov festivalu? Je možné túto inscenáciu „preniesť“ do iného divadelného, spoločenského kontextu? Bude zrozumiteľná aj „u nás“? Hovorí tá inscenácia o niečom z môjho pohľadu dôležitom, podstatnom? Je v nej aj niečo formálne originálne, jedinečné, čo sme ešte nevideli? Aké hodnoty, postoje, názory – estetické, politické, spoločenské – komunikuje? A napokon, aký je pomer cena : kvalita?“ opisuje svoje úvahy Martina Vannayová, ktorá je členkou Umeleckej rady už 16 rokov.

 

Divadelná Nitra sa stala povestnou aj tým, že jej programom sa každoročne tiahne „červená niť“ aktuálnej témy festivalu. A keď si tie témy za jeho 26-ročnú históriu zoradíme do časovej postupnosti, uvidíme aj akési logá nášho spoločenského vývoja.

Najväčší medzinárodný divadelný festival na Slovensku vstúpi do svojho 27. ročníka témou RE, – zmeny paradigmyvnímania sveta, ktorá je obsiahnutá v mnohých pojmoch obsahujúcich predponu RE –  ZNOVA, OPÄŤ, ODPOVEĎ. „Je teda prirodzené, že nás ako kurátorov programu zaujímajú predovšetkým divadlá, režiséri a umelecké kolektívy s vyhraneným občianskym postojom a rukopisom, ktorí spracúvajú aktuálne, silné a neraz aj bolestné a odvážne témy. Na druhej strane sa však snažíme prinášať nielen tvorcov, ktorí pomenúvajú fenomény vo svete okolo nás, ale zároveň tých, čo nerezignujú ani na formálnu a estetickú kvalitu svojich diel,“ vysvetľuje Ján Balaj.

„Usilujeme sa sledovať trendy a tendencie súčasného divadla, ktoré momentálne prekračujú tak hranice klasického divadelného priestoru, ako aj hranice čisto činoherných foriem,” hovorí Dáša Čiripová. „Prvoplánová provokácia témami a ich formálnym spracovaním však nie je to, o čo nám v skutočnosti ide,“ dopĺňa Ján Balaj. „Žijeme v dobe, keď ľudia po celom svete takmer každý deň vyvíjajú a objavujú nové veci. Je preto prirodzené, že ani divadlo, ktoré chce túto dobu a súčasnosť reflektovať, nesmie byť spiatočnícke a musí sa neustále vyvíjať,“ uzatvára.

 

V každom prípade sa pri výbere nedá nemyslieť na diváka. „Odborný pohľad je dôležitý v tom, že kurátor by mal vedieť oceniť a pomenovať, prečo je tá-ktorá inscenácia vhodnejšia na festival než iná, v čom je kvalitnejšia, originálnejšia, „lepšia“,“ hovorí Martina Vannayová.

 

„Bola by som rada, ak by si diváci odnášali z Divadelnej Nitry zážitok nielen estetický, ale aj filozofický. Aby sme diváka stále mali čím provokovať k uvažovaniu,“ uzatvára Dáša Čiripová.

 

Členovia Umeleckej rady Divadelnej Nitry 2018

 

Ján Šimko

Vyštudoval psychológiu a divadelnú vedu. Je spoluzakladateľ divadla M.U.T., ktoré pôsobilo v rokoch 1999 – 2005 v Prahe. V roku 2007 založil v Bratislave divadelnú asociáciu Tucet, ktorá sa orientovala na autorské divadlo. V období 2007 – 2009 pracoval ako dramaturg a umelecký šéf Štúdia 12 Divadelného ústavu v Bratislave. Ako dramaturg pôsobil aj v Paláci Akropolis v Prahe a na Pražskom divadelnom festivale nemeckého jazyka. Od roku 2010 pracuje ako dramaturg v Literárnom a dramatickom Centre Rozhlasu a televízie Slovenska. Prekladá z angličtiny. Od roku 2004 je členom Umeleckej rady pre výber inscenácií zo zahraničia na Divadelnej Nitre, bol aj kurátorom medzinárodného projektu Asociácie Divadelná Nitra Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície.

Martina Vannayová

Vyštudovala divadelnú vedu a teóriu tanca. V rokoch 2002 – 2008 pracovala na oddelení Výskumu a edičnej činnosti v Divadelnom ústave v Bratislave. Ako dramaturgička spolupracovala s viacerými slovenskými divadlami, napr. s Divadlom Astorka Korzo ´90, Divadlom Aréna Bratislava, súborom Debris Company, Štátnym divadlom Košice. Pôsobila aj ako dramaturgička rozhlasových hier v RTVS. Zúčastnila sa na viacerých zahraničných štipendijných pobytoch, medziiným v prestížnom divadelnom periodiku Theater der Zeit i v Schauspielhaus Hamburg. Je autorkou knihy Landvermessungen o divadle východnej Európy, ktorá vyšla v Nemecku. Venuje sa prekladaniu divadelných hier z nemeckého jazyka. Spolupracovala aj pri písaní scenárov seriálov TV Markíza a TV JOJ. Od roku 2002 je členkou Umeleckej rady Divadelnej Nitry, bola aj v tíme medzinárodného projektu Asociácie Divadelná Nitra Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície.

Dáša Čiripová

Absolvovala odbor divadelnej vedy a latinčiny. Pracovala v Divadelnom ústave, vo Filmovom ústave a v Goetheho inštitúte v Bratislave. Je spoluzakladateľkou časopisu kød – konkrétne o divadle, ktorý viedla ako šéfredaktorka v rokoch 2010 – 2014. Momentálne pôsobí na katedre divadelných štúdií VŠMU a v Slovenskej akadémii vied. Pravidelne publikuje v rôznych domácich aj zahraničných periodikách. Ako dramaturgička spolupracuje s Debris Company a so združením Gaffa. Tri roky je členkou Umeleckej rady pre zahraničné divadlo na Divadelnej Nitre, v roku 2016 bola aj kurátorkou jeho slovenského programu, od tohto roku je aj koordinátorkou celoročného vzdelávacieho projektu Ako na divadlo.

Ján Balaj

Vyštudoval teóriu a kritiku divadelného umenia. Počas štúdia sa ako člen dramaturgickej rady podieľal na organizácii medzinárodného festivalu Istropolitana Projekt. Ako vybraný účastník Národného štipendijného programu absolvoval študijný pobyt na Zürich University of Arts v odbore divadelná dramaturgia. V súčasnosti je doktorandom na Divadelnej fakulte Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne. Je najmladším členom Umeleckej rady Divadelnej Nitry, pôsobí v nej od roku 2015.

Festival podporili