Workshop mladých kritikov z krajín V4 a Východného partnerstva ako laboratórium názorov o divadle

02.11.2017 10:11

Idea tohto medzinárodného workshopu je dôležitá a zmysluplná.Výmena metód a názorov, analýza estetík z najrôznejších hľadísk, ale aj diskusie o cenzúre či vytváranie stratégií, a to všetko v atmosfére vzájomného obohacovania sa a férovej otvorenosti.“

Tak zhodnotil seminár kritickej reflexie V4@Theatre Critics Residencyjeden z dvoch odborných lektorov projektu, uznávaný nemecký divadelný kritik a kurátor, bývalý šéfredaktor prestížneho žurnálu Theater der Zeit, Thomas Irmer.

Medzinárodný festival Divadelná Nitra, ktorý sa tento rok uskutočnil od 22. do 26. septembra 2017, totiž okrem etablovanej platformy prezentácie špičkového a inovatívneho európskeho divadelného umenia slúžil aj ako nenahraditeľná tvorivá platforma pre mladých divadelných kritikov a vzdelávacia platforma pre študentov umeleckých i neumeleckých škôl.

Šesťdňového tvorivého workshopu sa tento rok zúčastnilo 13 mladých kritikov zo 7 krajín V4 a Východného partnerstva pod vedením 2 mentorov, z Francúzska a Nemecka.

Obohacujúce diskusie

„Každý z účastníkov prichádza na workshop s dobrou znalosťou súčasného divadla, ale zároveň ovplyvnený špecifickou tradíciou, kultúrou, historickou skúsenosťou, a práve týmto jedinečným osobným a cenným pohľadom môže prispieť do diskusie a obohatiť ostatných,“vysvetľuje svetoznámy francúzsky teatrológ Patrice Pavis, pod ktorého vedením účastníci počas piatich festivalových dní sledovali inscenácie hlavného programu Divadelnej Nitry z Belgicka, Českej republiky, Grécka, Poľska, Spojených štátov amerických, Slovinska a Slovenska a na spoločných stretnutiach ich analyzovali. „Diskutovať o jednej a tej istej inscenácii s účastníkmi z rôznych krajín je fascinujúci zážitok,“ prezrádza Patrice Pavis, ktorý je mentorom projektu od začiatku jeho existencie, teda už tretí rok.

„Počas analýz a rozhovorov možno ilustrovať to, čo máme ako divadelní kritici spoločné i odlišné – naše spoločné poznatky, pohľady, očakávania, ale aj odlišné vnímanie nuáns, ktoré nie sú záležitosťou iného vkusu,ale vyrastajú zo špecifických historických a politických prostredí, v ktorých každý z nás vyrastal a žije,“ dodal s tým, že svoju rolu nevidel ako rolu profesora, ale skôr ako dirigenta, ktorý usmerňoval rôzne názory.

„Naši mentori nás povzbudili v tom, aby sme kládli nepríjemné otázky a aby sme pozorne načúvali, čo chcú umelci svojimi dielami vyjadriť. A napokon, aby sme posúdili, či im ich plán vyšiel. Nikdy sme v skupine účastníkov neprišli k rovnakému záveru. Ale práve možnosť vypočuť si názory iných účastníkov mi otvorilo oveľa komplexnejší pohľad na inscenácie,“zhodnotila účastníčka workshopu, divadelná režisérka a kritička Julia Lizurek z Poľska.

Laboratórium intelektuálneho zmýšľania

„Tohtoročný festival považujem za úspešný. Vybrané inscenácie zo zahraničia aj zo Slovenska ukázali originálne poňatia témy a ponúkli svojský postoj k mnohým závažným problémom sveta,“zhodnotil Patrice Pavis.

Podľa neho je workshop dôležitý práve preto, že vytvára platformu, ktorá slúži ako laboratórium rôznych spôsobov intelektuálneho zmýšľania, estetického cítenia či metód analyzovania a nazerania na scénické diela, a prispieva tak k poznaniu a pochopeniu rôznych kultúr.

Navyše, mladí medzinárodní kritici  svojou účasťou na festivale nastoľujú nový rámec, pokiaľ ide o reagovanie na inscenácie, a formulujú stanoviská ako aj divadelné kritiky a recenzie, cenné najmä pre domáci výber predstavení, čím napĺňajú dlhodobú stratégiu festivalu – tvoriť dialóg medzi domácim a medzinárodným divadlom.

Akútna potreba

„Akútnu potrebu podobných workshopov v našom geografickom regióne, ako aj dopyt po nich,   zaznamenávame už niekoľko rokov. Záujem zo strany účastníkov o návštevuV4@Theatre Critics Residency to len potvrdzuje,“ hovorí Ján Balaj, člen Umeleckej rady Divadelnej Nitry a súčasne koordinátor projektu. „Je dôležité poznamenať, že pobyt účastníkov na festivale Divadelná Nitra v rámci tohto projektu nepredstavuje iba návšteva inscenácií festivalového programu a ich analýza na stretnutiach s mentormi rezidencie. Neoddeliteľnú súčasť workshopu tvoria aj prezentácie pre verejnosť o súčasných tendenciách v divadelnom umení v krajinách V4 a Východného partnerstva, ktoré pripravujú samotní účastníci rezidencie a ktoré napomáhajú bližšie spoznať rozličné divadelné kultúry a dozvedieť sa, napríklad, aj o – nám málo známych – divadelných tvorcoch či trendoch na Ukrajine či v Moldavsku,“ dodáva s tým, že ďalšou výraznou črtou workshopu sú neraz nekonečné debaty skupiny účastníkov spolu s ich mentormi mimo oficiálneho programu rezidencie.

Reprezentanti

Slovensko na V4@Theatre Critics Residency  zastupovala študentka divadelnej teórie a kritiky na pražskej DAMU Barbora Forkovičová a doktorandka na VŠMU Lucia Galdíková, susednú Českú republiku študentka divadelných štúdií Barbora Havlová a divadelná kritička renomovaných českých divadelných periodík Kateřina Veselovská, z Maďarska sa zúčastnila tanečná kritička Zsuzsanna Komjáthy a prekladateľka a divadelná kritička Dorottya Albert, Poľsko zastupovala divadelná režisérka a kritička Julia Lizurek a študent, tanečný a divadelný kritik Stanisław Godlewski. Okrem krajín V4 opätovne na festival zavítali aj mladí profesionáli z vybraných krajín Východného partnerstva: z Ukrajiny editorka a novinárka Olena Mygashko a kultúrna manažérka Veronika Sklyarova, z Bieloruska kultúrna manažérka Hanna Kazakova a pedagogička a kritička Kristina Smolskaya, kritik Marin Madan pricestoval z Moldavska.

Počas troch ročníkov V4@Theatre Critics Residencysi Divadelná Nitra na konto pripísala viac ako 30 mladých divadelných kritikov do 35 rokov z 8 krajín pod vedením prestížnych osobností divadelnej teórie a kritiky.

Projekt V4@Theatre Critics Residency podporil Medzinárodný vyšehradský fond ako hlavný partner projektu a Fond na podporu umenia.

EU DNA: 16 zahraničných mobilít

Asociácia Divadelná Nitra úspešne uzavrela aj druhú etapu svojho ďalšieho medzinárodného projektu, pod názvom EU DNA (European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association). Projekt vychádza z dlhodobej snahy Asociácie Divadelná Nitra prekračovať hranice Slovenska, rozvíjať medzinárodné kontakty, stimulovať vznik koprodukčných projektov a networking medzi slovenskou a zahraničnou divadelnou scénou.

V rámci projektu EU DNA 2017 sa uskutočnilo 16 zahraničných mobilít. Aktívne tak dostalo možnosť cestovať 6 divadelných kritikov, dramaturgov a kultúrnych manažérov do destinácií ako Belgicko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Nemecko a Česká republika. V týchto krajinách navštívili významné európske inštitúcie a festivaly –Zlatá maska, prehliadka v Münchner Kammerspiele, Impulse Theater Festival, Kunstenfestivaldesarts, Wiener Festwochen, Stücke 2017, Trafó – House of Contemporary Arts a viaceré české divadelné scény. 

Jednou z priorít projektu bol aj rozvoj kontaktov s Medzinárodnou sieťou pre performatívne umenie IETM.  Jarné stretnutie siete IETM v Bukurešti bolo jednou z príležitostí, ako prostredníctvom aktívnej účasti v programe stretnutia poskytnúť zúčastnenej  odbornej verejnosti z celého sveta informácie o aktuálnom divadelnom umení na Slovensku a osloviť partnerov pre budúce koprodukčné projekty.

Projekt EU DNA z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Festival podporili