Postup krokov na poukázanie % z dane za rok 2016

PRE JEDNOTLIVÉ SKUPINY DARCOV

FYZICKÉ OSOBY (poukazujú maximálne 2 % (3 %) z dane)

Postup krokov:

1. Ak ste sa rozhodli venovať percentá z dane nám, údaje, ktoré o nás potrebujete do daňového priznania vpísať, sú nasledovné:

IČO prijímateľa: 340 745 71
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Asociácia Divadelná Nitra
Ulica: Svätoplukovo námestie
Číslo: 4
PSČ: 950 53
Obec: Nitra

2. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

3. Vypočítajte si:

a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky ste odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
          alebo
b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2013 dobrovoľnícky pracovali. Ak chcete poukázať 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

4.V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.

5. Posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby a v rámci neho poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov), je 31. marec 2017.

6. Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne.

7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma – NOVINKA OD ROKU 2016!)

 

ZAMESTNANCI (poukazujú maximálne 2 alebo 3 % z dane), ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

Postup krokov:

1. Do 15. februára 2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (k dispozícii dolu na stiahnutie v .doc).

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
          alebo
b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2016.

4. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie.

5. Ak ste si na poukázanie Vašich percent z dane vybrali nás, údaje o nás ako prijímateľovi sú nasledovné:

IČO prijímateľa: 340 745 71
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Asociácia Divadelná Nitra
Ulica: Svätoplukovo námestie
Číslo: 4
PSČ: 950 53
Obec: Nitra

6. S uvedenými údajmi napíšte do Vyhlásenia aj sumu, ktorú nám chcete poukázať.

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2017 daňovému úradu podľa Vášho bydliska.

8. Ak poukazujete 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

9. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – NOVINKA OD ROKU 2016!

 

PRÁVNICKÉ OSOBY (poukazujú maximálne 1 alebo 2 % z dane)

Postup krokov:

1. Ak ste sa rozhodli venovať percentá z dane nám, údaje, ktoré o nás potrebujete do daňového priznania vpísať, sú nasledovné:

IČO prijímateľa: 340 745 71
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Asociácia Divadelná Nitra
Ulica: Svätoplukovo námestie
Číslo: 4
PSČ: 950 53
Obec: Nitra

2. Ako právnická osoba môžete poukázať 1 (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je však 8 €.

3. Vypočítajte si Vaše 1 (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV.  sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.

5. Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a v rámci neho aj 2 % z dane je 31. marec 2017.

6. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne!

7. Ak má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.

8. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov – NOVINKA od roku 2016!

POZOR!

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

 

DOBROVOĽNÍCI, ktorí v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2017 poukázať 3 %. Ak chce dobrovoľník poukázať 3 % z dane, musí získať Potvrdenie o tom, že v roku 2016 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín.

Toto Potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia, alebo tzv. Prijímateľ. Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela “svojho” dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia – musí to byť „organizácia“, teda Potvrdenie ako Vysielajúca organizácia (vzor na stiahnutie dole) nemôže vystaviť samostatná osoba.

Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda Potvrdenie ako Prijímateľ (vzor na stiahnutie dole) môže vystaviť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával.

Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba 1 organizácie či jednotlivca - počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.

Ak dobrovoľník získa Potvrdenie (potvrdenia) o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3 % z dane:

Ak podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane OZNAČÍ, že poukazuje sumu do výšky 3% (DP typ A alebo DP typ B). POVINNOU prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín.

Ak ide o zamestnanca, tak vo Vyhlásení uvedú sumu do výšky 3% a taktiež POVINNOU prílohou k Vyhláseniu sa stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín (+ Potvrdenie o zaplatení dane, tak ako aj po minulé roky)

 

 

(spracované podľa: www.rozhodni.skSlovenské neziskové servisné centrum, o.z.)

Festival podporili