Téma festivalu 2018: RE

Možno to spôsobili tie naakumulované výročia – naše osudové osmičkové roky.

Stretli sa v podivnom rade – ako memento. A siahajú ďaleko do minulosti. Mnohé také veľké, až z toho obyčajného smrteľníka mrazí: 1918, 1968. Ale aj 1848, 1938, 1948, 1989 a tiež 1998...

Nútia obzrieť sa späť, premýšľať o minulých dejoch, prehodnocovať ich interpretáciu i naše postoje k nim (retrospektíva, reminiscencia, rekapitulácia, reflexia, revízia). Zároveň provokujú ku kladeniu otázok: ako chceme ísť ďalej, čo všetko musíme urobiť, aby sme neopakovali omyly minulosti a vyhli sa novým nástrahám v oblasti spoločenskej, politickej, ekonomickej, ekologickej, skrátka, aby sme začali konať inak – slobodnejšie, zodpovednejšie a priateľskejšie k sebe navzájom i k prostrediu, v ktorom žijeme (rešpekt, reštart, revitalizácia, rekonštrukcia, recyklácia, responsibility).

Reflektovať dejiny a zamýšľať sa nad súčasným stavom človeka a spoločnosti je práca nielen pre historikov, filozofov, teológov, politológov, sociológov, ekológov, klimatológov, pedagógov, novinárov, občianskych aktivistov (mnohí z nich dostanú príležitosť vystúpiť v programe Divadelnej Nitry). Je to permanentná výzva pre umelcov. Oni pretavujú obraz sveta do iného jazyka, polemizujú s ideológiami, spochybňujú konvencie, odkrývajú tabu. A na druhej strane – formulujú posolstvá, vytvárajú nové hodnoty, hľadajú cesty, ako preniknúť do mysle, duše, k srdcu človeka a sprostredkovať mu iný pohľad na známe i neznáme osobnosti a udalosti; ako prebudiť jeho svedomie, rozvíjať jeho toleranciu, posilňovať jeho historickú pamäť (reakcia, revolta, reaktivizácia, redefinícia, resurrection).

Také umenie nás zaujíma na Divadelnej Nitre. Tak vznikla téma RE. RE ako predpona pre  z n o v a,  o p ä ť,  o d p o v e ď. Ako pohľad späť i nový začiatok. Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2018 – RE. RE ako tematická niť, ktorou sú prepojené nielen scénické diela hlavného programu, ale aj väčšina aktivít programu sprievodného.

- - -

Každú z trinástich vybratých inscenácií je možné označiť slovom na RE. Ich sujety sú rôzne. S Americkým cisárom sa vraciame do čias vysťahovalectva koncom 19. storočia, Môj boj sa ponára do súkromných životov rodiny, Znovuzjednotenie Kóreí zobrazuje večný boj medzi mužom a ženou, Piesok v očiach kladie otázky o zodpovednosti zabíjania, 33 otáčok za minútu a pár sekúnd skúma stopy ľudského života vo virtuálnom svete, Stalker sa dotýka hraníc existencie, WOW! znepokojuje úvahami o osude civilizácie, Maďarský agát spochybňuje autority i tradície, v Noci sa odohráva boj outsiderov o lepšie miesto vo svete, Ľudia, miesta a veci odhaľujú skrytú tvár závislosti, Čechy ležia pri mori prinášajú radosť z porozumenia medzi človekom a prírodou, s Batacchiom si pripomíname éru starého cirkusu a s imigrantmi na ceste si opakujeme zaklínadlo Tak ďaleko, ako ma povedú končeky prstov.

Ponuka druhov a žánrov scénického umenia na Divadelnej Nitre je rozmanitá. A tak sa tu stretáva klasická činohra i dráma s prvkami doku, divadlo-prednáška, fyzické divadlo aj tanec, bábkové divadlo i nový cirkus, performancia pre jediného diváka i predstavenie bez jediného herca. Viaceré predstavenia sa odohrávajú na dotyk obecenstva, dimenzie javiska rozširujú médiá a videoart, často polemizujúce s jeho výrazovými prostriedkami.

Akoby tvorcovia nenachádzali dostatok inšpirácií v divadelných hrách – základom mnohých scénických diel sa stáva súčasná literatúra (Martin Pollack, Karl Ove Knausgård, Radek Malý, Boris a Arkadij Strugackí, Eugen Gindl). Alebo si scenáre píšu sami – príkladov autorského divadla je v tohtoročnom programe Divadelnej Nitry dosť. A niet tu jedinej klasiky – kurátori programu za zamerali výlučne na súčasné texty.

Festival prezentuje v hlavnom programe diela tvorcov z ôsmich krajín, ich zastúpenie prekračuje hranice európskeho teritória, na ktoré sa Divadelná Nitra tradične sústreďuje, a to najmä zásluhou tvorcov, ktorí do Európy prišli zo svojej ťažko skúšanej domoviny. Niektorí z nich sa na Divadelnej Nitre (a väčšinou aj na Slovensku) predstavia po prvý raz – Rabih Mroué a Lina Saneh, Tania El Khoury, André Braga a Cláudia Figueiredo, Kristóf Kelemen a Bence György Pálinkás, Maksim Komaro, ale aj Júlia Rázusová. Naopak, svoj come back si iste užijú Michał Borczuch, Michaela Homolová, Iveta Ditte Jurčová, Ondrej Spišák, Jozef Vlk a Stanislava Vlčeková i Marián Amsler.

Nové mená, nové témy, nové tendencie. Divadlo s presahom do iných umení a spoločenských oblastí. Prekvapujúce a často znepokojujúce. Odrážajúce dobu i životný pocit súčasníka. Divadlo, ktoré pozýva diváka opustiť svoje mentálne pohodlie a dať sa na cestu objavovania seba samého.  

- - -

Na tematickú niť RE sa postupne napojili aj sprievodné podujatia, diferencované v rôznych sekciách. Spolu je ich takmer 60.

RE Agora Nitra 2018 zahŕňa súbor diskusií na spoločensko-politické témy rôznych formátov – od veľkej verejnej debaty cez Verejnú obývačku, Živú knižnicu až po reláciu .pod lampou. RE – návrat späť / nový začiatok, REštart spravodlivosti, REaktivizácia občanov, REvitalizácia gajdošstva, REakcia na klimatické zmeny, REcyklácia odpadu. Silný spoločensko-politický obsah nesú aj filmy a výstavy. Zapojených je vyše 20 spolupracujúcich inštitúcií, občianskych združení a iných subjektov.

Pod titulom REpublika 100 prezentujeme 5 scénických diel z Čiech pre deti i dospelých a 10 filmov českých i slovenských tvorcov z horúcej súčasnosti i prelomu 60. a 70. rokov.

Festival deťom, Nitrianska Biela noc, Mladé divadlo, Aj toto je umenie prinášajú rozmanité podujatia pre širokú verejnosť rôzneho veku – z Nitry aj okolia. Užšie zamerané sú projekty umeleckej reflexie a neformálneho vzdelávania pre kritikov z 9 krajín, študentov vysokých i stredných škôl aj hendikepované deti, ktoré sa s festivalom pretínajú v čase – V4Theatre Critics Residency, Ako na divadlo, Darujem ti tulipán. REsidency, REflexion, REart.  

- - -

Hľadanie a doplňovanie RE sa stáva postupne hrou aj identifikátorom festivalu. Predovšetkým je to však spôsob, ako sa napojiť na prúd úvah mnohých osobností a hľadať si svoje presahy.  

Pri formulovaní idey tohto ročníka festivalu minulý rok na jeseň boli naším východiskom úvahy o stave spoločnosti, ozvuky doby a prognózy, pocit života na hranici a potreba zmeny paradigmy vnímania sveta. Vtedy sme zďaleka netušili, že k našim historickým osmičkovým rokom sa pridá aj ten nadchádzajúci – 2018. Že sa navždy zapíše do radu.

Darina Kárová


.

Festival podporili